• Đỗ Thị Huyền
  • Đội TNTP HCM
  • Tổng phụ trách đội- Thư ký HĐ